HISTÓRIA

URBANITZACIÓ MIRALCAMP RESIDENCIAL

DE CABRA DEL CAMP TARRAGONA

INICI

h1La història de la Urbanització Miralcamp Residencial comença en els anys 70 com a moltes Urbanitzacions en tot Catalunya i Espanya amb l’auge de les requalificacions de terrenys per part dels Ajuntaments, pensant més en una font d’ingressos que en el seu futur i el seu manteniment, ja que la majoria d’aquestes Urbanitzacions estan apartades del nucli urbà permetent als inversors i promotors promocionar i vendre terrenys que prèviament havien estat requalificats per l’Ajuntament per urbanitzar sense tenir els serveis bàsics acabats i sense cap control sobre els mateixos.

h2La Urbanització Miralcamp Residencial la va promocionar una Empresa anomenada Volturera S.A, en 1978, portaven gent de qualsevol part de Catalunya en autocars, ens pagaven un menjar, ens portaven a la urbanització i ens venien la parcel·la, si volíem és clar, i a més en alguns casos et proposaven que et quedessis una segona parcel·la com a inversió per poder fer la casa, tot això sense tenir el pla parcial aprovat ja que estava en tràmit per a la seva aprovació i una de les coses que li demanaven per urbanitzar i que era una de les més importants era el subministrament d’aigua i que en principi la promotora va estar negociant amb l’Ajuntament de Cabra del Camp per portar l’aigua del poble però no ho van aconseguir. Al no haver-hi possibilitat de portar l’aigua del poble es van posar a perforar en diversos punts de la Urbanització buscant aigua, la qual la van trobar en una finca adjacent a la urbanització, aigua abundant i de gran qualitat. En aquell moment la promotora va iniciar les obres d’urbanització començant pel subministrament d’aigua i llum, però seguiem sense tenir el pla parcial aprovat definitivament. Veient que Urbanisme no aprovava el pla parcial i que a més li reduïen l’àmbit de la urbanització, que en principi tenia 227 parcel·les, i la deixaven en 163 parcel·les, van decidir parar les obres iniciades i dedicar-se solament a mantenir el subministrament de l’aigua per a això van muntar una companyia d’aigües anomenada “FONT CALDETAS”

En data 21 de Desembre de 1983 la Comissió d’Urbanisme de Tarragona acorda l’aprovació definitiva del pla parcial de la Urbanització Miralcamp Residencial.

L’ASSOCIACIÓ EL AZOFEIFO

Els parcelistas en vista de la problemàtica plantejada per la promotora, de paralitzar les obres de la Urbanització Miralcamp, van decidir agrupar-se i muntar una Associació, en l’acta de constitució del dia 8 de Desembre de 1990 acorden, 1er. constituir l’Associació de parcelistas i propietaris “EL AZOFEIFO” de Miralcamp Residencial, 2on. aprovar els seus estatuts pels quals s’han de regir, 3r. habilitar al seu president per a la tramitació de tots els seus documents. Una vegada fets tots els tràmits davant l’administració el dia 25 de Març de 1991 queda inscrita en el Registre d’Associacions l’Associació “EL AZOFEIFO” de la Urbanització Miralcamp Residencial de Cabra del Camp – Tarragona.

R10A partir d’aquest moment l’associació es posa a treballar, s’estableixen unes quotes per a gestió i obres, es contracta a “SERTEC” despatx d’Arquitectes i es contracta també a un advocat, es tenen diverses reunions amb la promotora i l’Ajuntament per poder desbloquejar i reprendre les obres, l’Ajuntament renuncia a obligar a la promotora a acabar les obres, i se’ns demana a l’Associació la confecció d’un text refós on es recullin tots els canvis en el pla parcial (el text refós ens va costar 1.800.000, pessetes) Quan ho presentem a l’Ajuntament se’ns comunica que ja no fa falta, doncs s’ha qualificat a la urbanització com a zona Urbanitzable. En aquest moment a l’Ajuntament van haver-hi diverses recriminacions, uns per no avisar i uns altres per no assabentar-se, el cas va ser que vam fer una despesa inútil. Es va arribar a un principi d’acord amb la promotora perquè reiniciés les obres per fases i es poguessin signar escriptures, pagant cada parcelista la seva quota corresponent. La promotora va nomenar a un gerent donant-li poders fins i tot per signar escriptures i cobrar el subministrament de l’aigua, però l’única cosa que va fer aquest gerent va ser estafar, enganyar i crear desconfiança entre tots els parcelistas. Quan l’Associació “EL AZOFEIFO” va detectar el que estava passant va obligar a la promotora que li retirés tots els poders a aquest gerent i lliurés totes les escriptures que tenia en el seu poder a l’Associació.

LA COMISSIÓ GESTORA

En l’assemblea que se celebro el 13 d’Abril de 1991 davant Notari a la pròpia urbanització es va nomenar als membres que formarien la COMISION GESTORA per constituir la Junta de Compensació i en el mateix acte es van adherir tots els assistents amb les seves parcel·les incloent a la promotora Volturera S. a. fins a sumar més del 60% del sòl que és el que demanava urbanisme per poder formar una Junta de Compensació.

En les successives reunions i actuacions dels membres de la COMISSIÓ GESTORA per formar la Junta de Compensació van sorgir les primeres discrepàncies entre els seus membres ja que en aquesta COMISSIÓ GESTORA un dels seus membres era el president de l’Associació “EL AZOFEIFO” i aquest president volia renunciar a aconseguir la Junta de Compensació per un altre sistema alternatiu i la resta dels membres de la COMISSIÓ GESTORA no va estar d’acord ja que va ser nomenada davant Notari per aconseguir constituir la Junta de Compensació.

El 6 de Març de 1996 el President de l’Associació “EL AZOFEIFO” presenta la seva dimissió per escrit a la COMISSIÓ GESTORA encarregada de constituir la Junta de Compensació la qual li accepta la seva dimissió.

En l’Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 7 de Setembre de 1996 es fa una convocatòria conjunta de l’Associació de propietaris “EL AZOFEIFO” i la COMISSIÓ GESTORA en la qual i després d’un gran debat se li accepta la dimissió al president dels dos càrrecs, com a president de “EL AZOFEIFO” i com a membre de la COMISSIÓ GESTORA. Seguidament es nomena a una altra persona com a President de l’associació “EL AZOFEIFO” per seguir treballant conjuntament amb la COMISSIÓ GESTORA per constituir la Junta de Compensació amb els seus Estatuts i Bases d’Actuació.

En aquest primer recorregut per la història de la Urbanització Miralcamp Residencial no hem volgut citar noms de representants legals, ni de comportaments personals, doncs l’única cosa que pretenem és que tots parcelistas i propietaris sàpiguen i valorin el sacrifici i la labor de tots els que han participat fins a aconseguir la seva fi que són les obres.

LA JUNTA DE COMPENSACIÓ MIRALCAMP RESIDENCIAL

El dia 22 de maig de 1997 a les 13h. en la Notària del Sr. D.J.F. Cueco Mascaros, situada a Barcelona, Passeig de Gracia nº 51 se signa l’escriptura pública de constitució de la Junta de Compensació

La Junta de Compensació, que tant treball i gestions s’han hagut de realitzar per aconseguir-la, per fi s’aconsegueix. Els assistents a l’acte de constitució de la Junta de Compensació seguidament van celebrar la primera Assemblea General a fi de designar les persones que han de formar el Consell Rector de la Junta de Compensació (Art. 23 dels Estatuts de la Junta” Qualsevol persona propietària per escriptura de terreny en l’àmbit de la Urbanització “MIRALCAMP RESIDENCIAL”, pot ser elector i triat”) per tant qualsevol propietari podia presentar-se per ostentar càrrec en aquest consell rector. Els assistents a l’Assemblea General van designar a les mateixes persones que componien la COMISSIÓ GESTORA per a l’òrgan directiu de la Junta de Compensació. Així mateix en la mateixa Notària va quedar oberta un acta durant un mes a partir de la referida escriptura de la Junta de Compensació, perquè tots els propietaris que no hagin comparegut en l’esmentat dia i hora, puguin adherir-se i incorporar-se a la Junta de Compensació ja que era obligatòria la seva adhesió a aquesta Junta.

L’Associació de propietaris “EL AZOFEIFO” en aquesta mateixa data fa lliurament i traspassa a la Junta de Compensació ja formalitzada tota la documentació referent a renúncies de propietaris a les seves parcel·les en favor de la Junta de Compensació per diferents motius, i també els diners recaptats per l’Associació per realitzar obres d’urbanització. L’associació “EL AZOFEIFO” queda sense activitat i solament com a col·laboradora de la Junta de Compensació.

El dia 22 d’Octubre de 1998 queda inscrita la Junta de Compensació com a entitat urbanística col·laboradora amb el numero 1.181, foli 118, tom X.

LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE MIRALCAMP RESIDENCIAL

historia1En 1998, es contracta a un assessor “ASSESSORIA CANELA” i també es torna a contractar per la Junta els serveis de “SERTEC” despatx d’arquitectes que ja havia fet alguns treballs per a l’Associació, i es reinicien les obres a la Urbanització Miralcamp Residencial de Cabra del Camp –Tarragona, tenint ja feta, per l’antic promotor adherit a la Junta de Compensació com un parcelista més , la xarxa que subministra l’aigua a les parcel·les. El dia 1 de Setembre de 1998 se sol·licita pressupost per a l’electrificació de les parcel·les de la Urbanització, es demanen diversos pressupostos i al final se li adjudica l’obra d’Electrificació a “LECTRO 90, S.A”, per un import de 20.410.309 pessetes aconseguint una subvenció de l’Administració del 50% del cost d’aquesta obra. Aquesta obra va ser dirigida per un enginyer de FECSA. En aquesta mateixa data se’ns autoritza a la Junta de Compensació, després d’unes negociacions amb els propietaris de la finca “Mas Bolero” (vedat de Caça), la connexió a la línia d’alta tensió de la seva propietat. Amb data 9 d’Agost de 2000 s’acaba l’execució de l’obra d’Electrificació de les parcel·les.

El 4 de Març del 2000 s’encarrega al tècnic de “SERTEC” la realització d’un plànol topogràfic de la Urbanització Miralcamp Residencial de Cabra del Camp – Tarragona, que servirà de suport topogràfic per a la redacció del projecte d’Urbanització i també per verificar els serveis ja existents.

L’1 de Febrer del 2002 se li encarrega a “SERTEC” els treballs de redactar el Projecte d’Urbanització, de la Urbanització Miralcamp Residencial de Cabra del Camp – Tarragona, i també se li encarrega l’estudi de Seguretat i Salut d’aquest projecte.

En el 2002 també es contracta a un ADVOCAT per part de la Junta de Compensació perquè conjuntament amb l’Assessor i membres del Consell Rector estudiïn el projecte de Compensació, que assisteixi a les Assemblees i reunions del consell Rector i si fos necessari per a la supervisió i redacció de documents legals.

En el 2003 i una vegada aprovat el projecte d’Urbanització per l’Ajuntament i per Urbanisme es negocia amb TELEFONICA D’ESPANYA, S.A. i s’arriba a un acord, ells posen tot el material i nosaltres l’obra civil, es negocia amb REPSOL GAS i s’arriba també a un acord el qual nosaltres paguem el projecte d’instal·lació dels dipòsits i ells tot el material incloent els dipòsits, les connexions, i l’engegada.

En el 2004 es presenta a concurs públic el projecte d’Urbanització de Miralcamp Residencial a Cabra del Camp –Tarragona, es presenten 6 Empreses al concurs i s’estudien pels tècnics i responsables de la JUNTA els pressupostos presentats i s’adjudica aquesta obra d’urbanització a l’Empresa Cisteró, S.A.. Aquesta empresa va ser la que va fer millor oferta.

En el 2005 es comencen les obres per part de Cisteró. Al principi van ser sorgint problemes amb els serveis existents que es van ser solucionant sobre la marxa, un d’ells va ser el de l’Electrificació existent que ens va obligar a parar l’obra 4 mesos i que vam haver de negociar amb FECSA per les deficiències trobades en aquesta instal·lació dirigida per ells a l’agost del 2000. Es va aixecar un acta notarial amb aquestes deficiències i després de diverses reunions es va arribar a l’acord que FECSA aportaria a canvi d’aquestes deficiències caixes CDU i cables. Seguidament es reinicien les obres d’urbanització.

historia3En el 2007 l’Empresa Cisteró per causes de l’atur de les obres a causa del problema de FECSA en el 2005 i la seva problemàtica ens sol·licita un augment de preus. S’acorda aplicar com a màxim l’augment relatiu a les polinomiques, un sistema que preveu la Llei de Contractes de l’Estat, perquè no resolguin el contracte.

En l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 25 de Març de 2007 es va informar detalladament de la marxa de les obres, es va presentar un informe de gestió i es va continuar treballant amb l’únic objectiu de seguir avançant amb les obres d’Urbanització per acabar amb les mateixes al més aviat possible i de la forma més eficient i eficaç en benefici de tots nosaltres. Com poden suposar els problemes i les dificultats d’una obra d’aquesta magnitud han anat sorgint dia a dia, per això vam establir una reunió setmanal entre els representants de Cisteró, el tècnic i director de l’obra i els membres del Consell Rector.

En el 2007 la Junta, a causa de la revisió dels preus en el contracte de Cisteró, a obres no incloses en el projecte inicial d’urbanització i també a impagaments per part d’alguns parcelistas, es va buscar finançament en Bancs i Caixes d’Estalvis per poder acabar amb l’execució de les obres que faltaven sense aconseguir-ho, també es van posar en venda les parcel·les de la Junta, se’ls va oferir als confrontants i promotors i es va buscar a una immobiliària per a la seva venda i tot va ser inútil.

historia4En el 2008 se’ns presenta un greu problema, ja que les diferents Administracions no havien tingut en compte a l’hora d’aprovar el projecte d’urbanització, sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) el permís per connectar la sortida de la depuradora a la llera pública. Quan es va sol·licitar aquest permís, el ACA ens comunica que no es tracta d’una llera pública sinó que és una llera natural i que a més tenim una denúncia per parar les obres i anul·lar la depuradora. Aquesta denúncia la van interposar 3 propietaris de finques adjacents de Cabra del Camp. Va ser un problema molt greu tècnic i econòmic per tots els parcelistas de Miralcamp. Vam estar estudiant com resoldre aquest problema, es va negociar amb dos dels denunciants sense arribar a cap acord, es van fer proves de filtració del terreny a la sortida de la depuradora que van ser negatives, es va presentar, a la Junta de Compensació per escrit, una proposta per un propietari i antic promotor que era construir un embassament a la sortida de la depuradora i que ell s’encarregaria de la seva distribució per a reg. Aquesta proposta va ser rebutjada tant pel ACA com per la Junta. Per part dels tècnics i els membres de la Junta es va estudiar, per on podíem baixar fins a arribar al torrent de la Fonollosa, que està a uns 800 metres de la urbanització. Es va constatar que pel camí que va des de la urbanització al Pla de Santa María es podia canalitzar l’aigua ja que el desnivell natural ho permetia. Seguidament ens vam posar a treballar, es va encarregar als tècnics de SERTEC que amb la màxima celeritat redactessin un nou projecte del Col·lector d’Aigües Pluvials i Estació Depuradora. En l’assemblea celebrada en el 2008 s’aprova aquest projecte i el seu pressupost i s’encarrega la seva construcció a l’empresa Cisteró. En aquest moment solament quedava l’asfaltat dels carrers per acabar amb les obres d’urbanització.

El 20 d’Abril de 2009 finalitzen les obres del col·lector d’aigües pluvials i estació depuradora i la Junta de Compensació les rep en acta emesa pels tècnics, amb la qual cosa el ACA, una vegada inspeccionada les obres, ens autoritza la connexió a la xarxa d’aigües pluvials i residuals.

El 20 d’Abril de 2011 els tècnics de Sertec, que van portar l’adreça d’obra, emeten el corresponent certificat de final d’obra i es donen per acabades totes les obres de la Urbanització Miralcamp Residencial de Cabra del Camp – Tarragona.

INAGURACION TERRENO (3)El 15 de Maig de 2011, a proposta del Consell Rector, s’inaugura, per part del Sr. Alcalde de Cabra del Camp, una plaça a l’entrada de la Urbanització amb el nom de “PLAÇA DEL RECORD” en memòria de tots aquells propietaris i veïns ja morts que no han pogut veure la Urbanització acabada. En aquest acte van assistir els membres del consistori de Cabra del Camp, els membres del Consell Rector de la Junta i un gran grup de veïns i propietaris de Miralcamp.

El 25 de Maig de 2011 a les 14 hores, a l’Ajuntament de Cabra del Camp, reunits el Sr. Alcalde, el tècnic municipal i el President de la Junta de Compensació signen l’ACTA DE CESSIÓ a l’Ajuntament de Cabra de Camp per part de la Junta de Compensació, de les obres d’urbanització totalment acabades.

A l’octubre de 2012 la Junta de Compensació va realitzar tots els tràmits necessaris davant l’Administració per actualitzar l’associació de parcelistas “EL AZOFEIFO”, la qual en aquesta mateixa data queda com a “Associació de veïns i propietaris MIRALCAMP RESIDENCIAL”

CONCLUSIONS FINALS

INAGURACION TERRENO (6)Els membres del Consell Rector de la Junta de Compensació volem dir-los a tots els parcelistas i veïns de Miralcamp, que s’han fet les coses amb honradesa i amb la major diligència possible. L’únic objectiu del Consell Rector era acabar les obres de la urbanització i això s’ha fet i entre tots s’ha aconseguit, d’una banda amb la dedicació del Consell Rector però també amb l’esforç i sacrifici de tots i cadascun dels propietaris i hem d’estar orgullosos per això. Tenim una urbanització modèlica a Cabra del Camp – Tarragona – que a més dels serveis essencials, disposa també d’altres serveis complementaris a peu de parcel·la com són – GAS (REPSOL)–TELEFONIA –BATERIA DE CONTENIDORS SOTERRATS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, tenim servei de CORREUS i pròximament CAMARES DE VIDEOVIGILANCIA a l’entrada de la urbanització. Gaudim també d’un aigua considerada de manantial, i és curiós el que de vegades ens ofereix la vida, l’any 1978 es negociava per portar l’aigua del poble a la Urbanització i actualment es porta l’aigua de la Urbanització al poble per motius de millorar la seva qualitat. Ens alegrem que tots puguem gaudir d’aquesta aigua que és un bé comú. Dit això emplacem al consistori de l’Ajuntament de Cabra del Camp – Tarragona- al fet que estudiï la manera que la urbanització Miralcamp Residencial disposi també en breu de transport públic, com la resta dels veïns de Cabra del Camp, ja que és essencial una bona comunicació viària i transport públic per a tot el municipi.

J.A.P.